โดย ศิรินภา จันทร์จิระ

ปี 2564


บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน มทร.ธัญบุรี ข้อมูลที่นำมาศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เป็นผลการดำเนินงานรวม และร้อยละของการบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Result- KR) ที่กำหนดไว้ของแต่ละหน่วยงาน และแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว สามารถสะท้อนถึงการปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี


Download: รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563