โดย ศีจุฑา ปอน้อย และภริดา สนธ์หอม

ปี 2563

สาระสังเขป


งานวิเคราะห์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษากับความเชื่อมั่นในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 298 ตัวอย่าง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 300 ตัวอย่าง รวม 598 ตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมทั้งใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test และสถิติทดสอบ Chi-square Test โดยแบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่น ผ่านเกณฑ์ 0.70 (Cronbach’s Alpha=0.908, จากจำนวนข้อคำถามความเชื่อมั่น จำนวน 12 ข้อ)

ผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความเชื่อมั่นด้านการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ความเชื่อมั่นในสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความเชื่อมั่นในด้านการมีงานทำ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษา ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาสายอาชีวศึกษา ในลำดับสูงสุด ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัย ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาสายอาชีวศึกษา ได้แก่ ตัวเอง ผู้ปกครองและครอบครัว
ความเชื่อมั่นในด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยู่ในลำดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยในลำดับสูงสุด ได้แก่ มีหลักสูตร คณะ/สาขา ที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีข้อเสนอแนะ ในปีการศึกษาต่อไป เพื่อให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ มีความเชื่อมั่นด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ควรประชาสัมพันธ์ผ่าน เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้ข้อมูลแก่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และผู้ปกครองผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ถึงการจัดการศึกษา ความสำเร็จในการจัดการศึกษา การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนการสอน การฝึกงานแบบทวิภาคี ผลสำเร็จใน การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในโรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถิติความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ฯลฯ

ความเชื่อมั่นในด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาสายอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยในลำดับสูงสุดได้แก่ มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นและสวยงาม โดยมีข้อเสนอแนะ ในปีการศึกษาต่อไป เพื่อให้ผู้สมัครเข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อมีความเชื่อมั่น ควรประชาสัมพันธ์ผ่าน เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้ข้อมูลแก่ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และครู/อาจารย์แนะแนว ที่จะสื่อสารข้อมูลต่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ เป็นภาพแสดงถึงสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เน้น Green environment, ห้องสมุด/แหล่งการเรียนรู้ ทั้ง Online/Offline ศูนย์นวัตกรรม/หุ่นยนต์ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนการสอน การฝึกงานแบบทวิภาคี ของรุ่นพี่ในโรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการเงินกู้ กยศ. (โดยรัฐบาลให้สิทธิพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาต่อในสาขา S-curve, New S-curve) ฯลฯ

ความเชื่อมั่นในด้านการมีงานทำของนักศึกษาสายอาชีวศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยในลำดับสูงสุด ได้แก่ เป็นมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาแล้วเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน โดยมีข้อเสนอแนะ ในปีการศึกษาต่อไป ควรประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้สถิติความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ความต้องการของ EEC จำแนกตามสาขาวิชา ตัวอย่างความสำเร็จ ในการทำงานของรุ่นพี่ ฯลฯ เพื่อสื่อสารถึงตัวผู้สมัครศึกษาต่อ และผู้ปกครองของผู้สมัครศึกษาต่อ ได้เกิดความเข้าใจ และมีความคาดหวังต่อการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา

Download: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษากับความเชื่อมั่นในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาสายอาชีวศึกษา