โดย บุษบา สถิรปัญญา

 

ปี 2562

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ การติดตามประเมินผลงบประมาณโครงการเล่มนี้ จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ของฝ่ายแผนงานและโครงการ กองนโยบายและแผน ในการติดตามประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารได้ทราบและพิจารณาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เพื่อสะท้อนถึงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/แผนงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

Download : การวิเคราะห์ “การติดตามประเมินผลงบประมาณโครงการ” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560