โดย สุกัญญา เห็มภูมิ

ปี 2561

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์การจัดสรรโครงการเงินรายได้ ประจำปี 2557 – 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ถึงความสอดคล้อง เชื่อมโยง และผลสัมฤทธิ์จาการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังว่าข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา กำหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในปี ต่อๆไป

 

Download : วิเคราะห์การจัดสรรโครงการเงินรายได้ ประจำปี 2557 – 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี