จัดทำโดย :  สลิตตา สาริบุตร

ปี : 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยตลาดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์ และมีระเบียบแบบแผน ผู้บริหารการตลาดสามารถใช้ผลของการวิจัยมาช่วยประกอบการตัดสินใจอย่างมีหลักการมากขึ้น การวิจัยการตลาดมีหลายประเภทแล้วแต่จุดประสงค์ของการจำแนก การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นประเภทหนึ่งของการวิจัยที่จำแนกตามการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยที่เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบและข้อสรุปต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายเครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมามีระดับการวัด 4 ระดับ คือ ระดับนามบัญญัติ (Nominal scale) ระดับเรียงลำดับ (Ordinal scale) ระดับ อันตรภาค (Interval scale) และ ระดับอัตราส่วน (Ratio scale) ข้อมูลเหล่านี้จะถูกประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อค้นหาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ เครื่องมือสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เชิงปริมาณคือ สถิติ (Statistics) ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) และสถิติวิเคราะห์ (Analytical statistics) สถิติเชิงบรรยายเป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปและและบรรยายข้อมูล ส่วนสถิติวิเคราะห์เป็นสถิติที่นำมาใช้เพื่อพิสูจน์หรือทดสอบสมมติฐานและยืนยันข้อค้นพบ ซึ่งมีเทคนิคในการวิเคราะห์ 2 เทคนิค ได้แก่ เทคนิควิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว (Univariate technique) และเทคนิควิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate technique)

Download: การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการตลาดด้วยโปรแกรม SPSS