พัฒนาคลาสไลบรารีเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับสร้างบทเรียนทางฟิสิกส์ที่เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Developing class lib […]

การปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนโดยใช้ยางธรรมชาติ

Improvement of polym […]

การผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีทางชีวภาพโดยใช้ Trichoderma viride : Biopulping from banana pseudo – stem of num-wa by trichoderma viride

โดย สุจยา ฤทธิศร, สุ […]

การศึกษาวิธีการทำใบบาง จากใบบัวหลวง และแน้วโน้มในการพัฒนาสู่การทำผลิตภัณฑ์

โครงการย่อย : ชุดที่ […]

ผลของการหมุนระนาบผลึก ต่อสเปกตรัมการทะลุผ่านที่รอยต่อของโลหะปกติ-ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดแบบดี-เวฟc

The effect of orient […]

การผลิตเชื้อเพลิงเจลล์แอลกอฮอร์ล์จากข้างฟ่างหวาน

โดย วานิช โสภาสพ  แล […]

การพัฒนาต้นแบบระบบปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์สำหรับใช้ในการศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

Development of nucle […]

การสร้างเครื่องวัดระดับของเหลวโดยใช้เส้นใยนำแสง

A construction of li […]

พัฒนาโปรแกรมการคำนวณคะแนน T ปกติ เพื่อกำหนดระดับคะแนนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Development of onlin […]

การศึกษารูปแบบการเทียบโอนการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โดย ชุติมา ประสาทแก้ […]

การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายเกลียวทองเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราแช่พื้นบ้าน

Utilization of spiru […]