Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

คุณค่าของตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำของผู้บริโภคกาแฟร้านคาเฟ่อเมซอน ศึกษาเฉพาะ สาขาในห้างสรรพสินค้าในเขตจังหวัดปทุมธานี

Brand Equity and Ser...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การศึกษาอัตราการกัดกร่อนของรอยเชื่อมทิกท่อต่อชนระหว่างท่อเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 และ AISI316L

The study of corrosi...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านความสามารถทางดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระบุรี

The factor analysis ...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การปรับปรุงความแข็งแรงของถังอัดอากาศขนาด 64 ลิตรด้วยวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์

Strength enhancement...
Read More
Thesis คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ลักษณะทางจิตวิทยา ทัศนคติที่มีต่อสินค้าออร์แกนิคและการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าทารกและเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร

Psychological charac...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Creative leadership ...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

สัมประสิทธิ์การแทรกซึมคลอไรด์และสัมประสิทธิ์คาร์บอเนชั่นของคอนกรีตที่ใช้วัสดุประสานต่างชนิด และเถ้าก้นเตาแทนที่ทราย

Chloride penetration...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Administrative skill...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Teachers’ participat...
Read More
Thesis คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology)

การพัฒนาดินปั้นกากมะพร้าวสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

Coconut meal clay de...
Read More
Thesis คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology)

ผลของอุณหภูมิต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในไข่ผำแห้งและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

Effect of temperatur...
Read More
Thesis คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology)

การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบฟิล์มลามิเนตสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

The development of r...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ชุดการสอนสะเต็มศึกษา วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

Instructional packag...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การวิเคราะห์สมรรถนะจากแบบจำลองของห้องเผาไหม้เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อขด

Simulation analysis ...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามกรอบแนวคิดจีซีซี วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Computer-assisted in...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของสำนักงานประกันสังคม

Technology acceptanc...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

อัตราส่วนทางการเงินที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Financial ratio infl...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อนของพอลิแลกติกแอซิด/โคพอลิเอสเทอร์อิลาสโตเมอร์/เบนโทไนต์ นาโนคอมพอสิต

Mechanical and therm...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ปัจจัยการขนส่งมีผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Transportation facto...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

คุณลักษณะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครนายก

The characteristics ...
Read More
1 2 3 237