ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการหลังการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำของสินค้าประเภทเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา บริษัท นีโอแมค อินเตอร์ แอดวานซ์ จำกัด

Service marketing mix and after-sales service quality a […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | No Comments

อนุภาคนาโนพอลิเมอร์สองหน้าที่ สำหรับเป็นสารต้านเชื้อจุลชีพและลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคของน้ำมันหล่อเย็น

Bifunctional polymer nanoparticle for antimicrobial and […]

Posted in Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , , , , | No Comments

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ที่ใช้บริการเว็บไซต์สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

Factors affecting the satisfaction of members of the ve […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

The study of creative leadership of school administrato […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยของกระบวนการตัดเฉือนด้วยไฟฟ้าที่มีผลต่อสมบัติวัสดุเหล็กแม่พิมพ์พลาสติก

Influence of electrical discharge machining process par […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในยุคดิจิทัล

Qualifications of desirable accountant of enterprises i […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

สมบัติเชิงกลของซีเมนต์เพสต์เสริมเส้นใยมะพร้าวโดยใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุประสาน

Mechanical properties of cement paste reinforced with c […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | No Comments

ปัจจัยด้านองค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขององค์กรผู้วางระบบในเขตกรุงเทพมหานคร

Organizational factors affecting the decision making on […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | No Comments

การแยกชนิดกระดาษลูกฟูกด้วยเทคนิคการนับพิกเซล

Corrugated cardboard classification by pixel counting t […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | No Comments

การวิเคราะห์คุณภาพกำไรกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Analysis of earnings quality and stock prices of listed […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานของบุคลากร กรมการขนส่งทางบกในส่วนกลาง

Factors affecting creative thinking at work of employee […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลหนองแค

The relationship between working motivation and organiz […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | No Comments

ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Governmental payment’s efficiency by E-payment system o […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , , , | No Comments

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับบ้านอัจฉริยะด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล

Analysis of smart home energy demand using data mining […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | No Comments

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดเหล็กกล้าแม่พิมพ์ NAK80 ด้วยวิธีอีดีเอ็มชนิดตัดด้วยเส้นลวด

The investigation on the effect of wire-EDM process par […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | No Comments