การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยองค์การที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท เอส.เอ พรีซิชั่น จำกัด

Perceived organizational culture and organizational fac […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , , , | No Comments

แรงจูงใจ สภาพแวดล้อม และทักษะการทำงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระบอกไฮโดรลิคในจังหวัดปทุมธานี

The influence of motivation, work environment, and work […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

การสร้างพลาสมาเย็นสำหรับประยุกต์ในงานเกษตรกรรม

Cool plasma generation for agriculture applications โดย […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง

The development of computer learning achievement on app […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | No Comments

ความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานบริษัท เอ็ม.เอส. เฟิรสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Awareness of safety and occupational health employee he […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การพัฒนาเทคนิคไบโอเซนเซอร์อย่างง่ายและราคาถูกสำหรับการวิเคราะห์หาไฮโปแซนทีนในเนื้อสัตว์

Development of a simple and low cost biosensor techniqu […]

Posted in Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมอีทีเอฟ

Factors influencing return of equity funds and exchange […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , , , | No Comments

การกำจัดสารพิษที่เกิดขึ้นจากสาหร่ายโดยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก

Removal of toxins from algae by photocatalytic process […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , , , , , | No Comments

การสร้างชั้นผิวเคลือบอะลูมิเนียมผสมบนพื้นผิวเหล็กกล้าคาร์บอน S45C ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม

Aluminum alloy cladding on s45c carbon steel surface by […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การพัฒนาใบตองแห้งเคลือบฟิล์มลามิเนตสำหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสตรี

The development of laminated dried banana leaves for wo […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , , , , , , | No Comments

การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำเพื่อกำจัดเตตราไซคลีนด้วยเทคนิคร่วม เพียโซอิเล็กทริคและโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก

Development of semiconductor electrodes for tetracyclin […]

Posted in Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , , , , , , , | No Comments

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Computer multimedia lesson on video editing for undergr […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | No Comments

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

The personnel administration of school administrators I […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , , , , | No Comments

Determinants of Export Performance: A Case Study of Gems and Jewelry Industries in Thailand

by Nutnapha Lekhawichit Year 2019 ABSTRACT The purpose […]

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

การศึกษาอิทธิพลของไนโตรเจนเหลวที่มีผลต่อสมบัติงานกลึงเหล็กกล้าไร้สนิม SUS420

Study on the influence of liquid nitrogen on machinabil […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , , , , , , | No Comments