ไมโครคอนโทรลเลอร์

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร

Food serving robot โดย กิตติพงษ์ แน่นชารี, ธงไชย ใบอนันตโชค และ นัฐพล เรืองราย ปี 2556

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

หุ่นยนต์ถ่ายภาพและสร้างแผนที่ภายในอาคาร

Photo maker and map creator robot for indoor building โดย ธนภณ พูลศิริ, กาญจนะ สายอาทิตย์ และ ธนากานต์ ใจกันธา ปี 2556

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์วัดค่าพารามิเตอร์ของเซลล์แสงอาทิตย์ และศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง

Microcontroller application for solar panel parameters measuring and study on optical detector behaviors โดย อนุรักษ์  เกษวัฒนากุล ปี 2553

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »