แป้งข้าวเหนียว

การเตรียมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพที่ได้จากแป้งข้าวเหนียวผสมกับพลาสติกและการประยุกต์ใช้ในงานสิ่งทอ

Preparation of Biodegradable Plastic of Glutinous Starch Blend with Plastic and Application in Textile โดย อรทัย ตั้งสิรินฤนาท, อำนวย ลาภเกษมสุข, นที ศรีสวัสดิ์ และอารียา ตงสาลี ปี 2552

Tags: , , , , , ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »