ความสัมพันธ์ของการโฆษณาผ่านระบบออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อ ของผู้บริโภค : กรณีศึกษา สินค้าประเภทกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Relationship of online advertising systems and consumer buying behavior: A case study of computer accessories products โดย โชคอุมา ศรีตะพัสโส ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิคเอฟเอ็มอีเอ : กรณีศึกษา บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด

Defectives reduction in steel spray painting process using FMEA technique: Case study of gold press industry co.,ltd. โดย วีระเทพ ไตรรงค์รัตน์ ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์

Quality of work life of operational staff of C.B. Paint Limited Partnership โดย วิพัฒน์ นีซัง และ สุรางค์ เทพศิริ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 142-150

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

The relationship between working environment and work efficiency of medical personnel : a case study of Bhumibol Adulyadej Hospital โดย ณัฎฐาสิริ ยิ่งรู้ และ ฉัตรปารี อยู่เย็น ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 133-141

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Expectation and satisfaction towards service quality of registration and student affairs of Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi โดย ชมนาด ม่วงแก้ว และ สุวิมล แม้นจริง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 125-132

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , | No Comments

ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อการให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมือง

Customer expectations and perceptions toward services of Don Mueang International Airport โดย วราพัณณ์ ถิระภิรมย์ไชย และ ฉัตรปารี อยู่เย็น ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 118-124

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

The correlation between job characteristics and job motivation: a case study of the electronic industry at Navanakorn Industrial Zone โดย ทวีศักดิ์ รองแขวง และ อภิรดา สุทธิสานนท์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 110-117

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การรับรู้ การมีส่วนร่วมและการยอมรับของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา

Perception, participation and acceptance of employees of Rajamangala University of Technology Thanyaburi toward quality assurance โดย กชกร ดาราพาณิชย์ และ กุสุมา ดำพิทักษ์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 101-109

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , | No Comments

การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ : กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Perception on image and service quality : a case study of Kiatnakin Bank at Branches in Bangkok metropolitan region โดย แสงเดือน วนิชดำรงศักดิ์ และ อภิรดา สุทธิสานนท์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 91-100

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินของธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Customer behaviors affecting the usage of financial transaction service : a case study of Government Savings Bank, Lam Lukka District Branch, Pathumthani Province โดย ทัศนีย์ สระสำราญ และ อภิรดา สุทธิสานนท์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 83-90

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ : กรณีศึกษา บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด สาขาคลองหลวง

The relationship between service quality and customer loyalty : a case study of Isuzu Phranakorn Co., Ltd. Khlongluang Branch โดย สุจิตรา งามใจ และ สุภา ทองคง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 76-82

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Lotus Quickr : กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ)

Factors affecting acceptance of Lotus Quickr (eDocument Management System: EDMS) : a case study of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) at North Bangkok Power Plant โดย ปลื้มกมล ตั้งวัฒนกุลชัย และ สุภา ทองคง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 68-75

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับภาพลักษณ์ของธุรกิจกาแฟสดคอฟฟี่ ทูเดย์

Relationship between service quality and organizational image of Coffee Today โดย ภูริตา ล้อมลิ้ม และ สุภา ทองคง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 58-67

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินปันผลกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Relationship Analysis Between Dividends and Profitability of Listed Companies in Thailand โดย สิริสุดา เนียมนาค ปี 2556

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

การประยุกต์ใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ในกระบวนการผลิตข้าวหมากทางการค้า

Application of Starter Culture for Commercial Sweetened Rice Production โดย ลมภูริพล สรสุพิสิฐกุล ปี 2555

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , | No Comments