แบบเรียนสำเร็จรูป — วิจัย

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา อุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 และวิชาโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 4 สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน

The development of self-instructional program for 2 subjects (equipment for building 1 and interior structure4) : A study for interior architecture students โดย สรรสุดา เจียมจิต และธนพร วรฉัตร ปี 2551

Tags: ,

Posted in: Research, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) | No Comments »