เสื้อผ้าสตรี

การพัฒนาการทำแบบตัดเสื้อผ้าสตรีด้วยหลักกายวิภาคศาสตร์

The Development of Women’s Pattern Making by the Anatomy Principle โดย จารุต ภิญโญกีรติ, ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม และสุภา จุฬคุปต์

Tags: , , , , ,

Posted in: Article, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | No Comments »