อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมที่มีผลต่อรอยต่อชนเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304 และเหล็กกล้าหล่อ SCW 410

Effect of GMAW parameters on butt joint of SUS 304 stainless steel and SCW 410 cast steel โดย กลไกร นาโควงค์ ปี 2556  

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments

การศึกษาอิทธิพลของช่องว่างระหว่างพันช์และดายในการตัดเจาะที่มีผลต่อกระบวนการตัดเชฟวิ่งโลหะผสม

Influence 0f clearance in the piercing process to effecting the shaving process for alloy sheet โดย พงศกร หลีตระกูล ปี 2556  

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การลดของเสียจากกระบวนการผลิตผ้าเบรครถยนต์ โดยประยุกต์ใช้วิธีการ DMAIC

Defect reduction from brake pads production By using DMAIC method โดย วลัยพร เหมโส ปี 2556

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การวิเคราะห์การใช้พลังงานสำหรับโรงงานผลิตไบโอดีเซล 4 รูปแบบ

Analysis of Energy Usage of Four-Pattern Biodiesel Production Plants โดย วรลักษณ์ อังปนานนท์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านในย่านกาลังไฟฟ้าคงที่ด้วยหลักการชดเชยมุมเฟสก้าวหน้าด้วยการประยุกต์ใช้บอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล dsPIC30F2010

The constant power mode control of brushless dc motor by phase advanced angle commutation technique using dsPIC30F2010 board โดย สำเริง เต็มราม ปี 2556

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments

ตัวแปรการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดที่ส่งผลต่อความแข็งแรงดึงเฉือนของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมผสม AA5052 และทองแดงผสม C11000

Spot welding parameters affect the tensile shear strength of a friction-stir lap joint of the AA5052 aluminum alloy with the C11000 copper alloys โดย ประดิษฐ์ สังข์ศิริ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมชุดเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับงานชุบเคลือบโดยใช้พลังงานต่ำ

Study and development the control system of heat Induction for coating using low energy โดย ภควัตร คำสุข ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments

การปรับปรุงประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องฆ่าเชื้อ : กรณีศึกษา บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า

Efficiency improvement of sterilizer maintenance: case study of Friesland Campina Pcl โดย กษิรัช สนธิเปล่งศรี และ ดารณี พิมพ์ช่างทอง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 450-458

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยเทคนิคซิกส์ ซิกม่า : กรณีศึกษา บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด

Process improvement of plastics injection using Six Sigma Technique: case study of Kokuyo-Ik (Thailand) Co.,Ltd. โดย สมยศ วงษ์น้อย และ ดารณี พิมพ์ช่างทอง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 440-449

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

The relationship between transformational leadership of school administrations and organizational cultures of school under Samutsakhon Municipality โดย ทิพวรรณ มะเจียกจร ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษปฏิบัติชุดระบำไก่ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์

The development of teaching technique by integrating Davie’s Instruction Model and Cooperative Learning Model for Rabumkai Song whilst’s learning achievement in Traditional Thai Music and Dance โดย นิตยา เต็งประเสริฐ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษาอิทธิพลของสารหล่อลื่นต่อรูปทรงชิ้นงานในกระบวนการตัดแบบอัด

Influence of lubricant on workpiece shapes in Compression Bending Process โดย กฤตภาส นวลยง ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | No Comments

การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการเชื่อมลวดโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า

Quality improvement in wire bond process used Six Sigma Technique โดย พโยม เหลือแก้ว และ ดารณี พิมพ์ช่างทอง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 435-439

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ภาวะผู้นำที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Leadership relating to morale at work of personnel of Sukhothai Thammathirat Open University โดย นพรัตน์ นาคบาง และ สุภา ทองคง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 426-434

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษาอิทธิพลตัวแปรการหมุนขึ้นรูปต่อคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการหมุนขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียม

A study of spinning parameters influence on the product quality of the sheet-metal forming process of an aluminium cup โดย รัตนชัย กองวงศ์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments