เตียงฝึกยืน

อุปกรณ์เตียงช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์เพื่อฝึกฝน

A Physiotherapy Tilt Table for Hemilplegia Patients โดย วัชรินทร์  แม่นธนู, กษิดิ์เดช  สิบศิริ และบุญส่ง  ฤทธิ์ตา วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 3

Tags: , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | No Comments »