เครื่องสูบน้ำ

การศึกษาผลของการติดตั้งถังความดันต่อสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำ

A study of the effect of pressure tank on the pump performance โดย วีระพงษ์ ครูส่ง และธีระพงษ์ ควรคำนวน ปี 2550

Tags: ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »