เครื่องขูดมะพร้าว

การออกแบบและสร้างเครื่องขูดมะพร้าวและคั้นกะทิ

A Design and Construction of a Coconut Grinder and Squeezer Machine โดย สุทัศน์  ยอดเพ็ชร และมาโนช  ริทินโย วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Tags: , , , , ,

Posted in: Articel | No Comments »