องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

การรับรู้บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

The study of Perception of People’s Roles on the Participation and Investigation of Administration of Subdistrict Administration Organization โดย นิศากร สิงหเสนี, สมชาย ผาธรรม, อุบลรัตน์ จิลลานนท์ และพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ปี [2550]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | No Comments »