หอยเชอรี่

วิธีไฮโดรเทอร์มอลสำหรับการสังเคราะห์นาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากแหล่งธรรมชาติ

Hydrothermal Process for Synthesis of Nanocalcium carbonate from Natural resource โดย นิชธิมา รุ่งปิ่น, สรพงษ์ ภวสุปรีย์, ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ และ ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | No Comments »