หมูยอ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอลดไขมันเสริมสมุนไพรแกงเขียวหวาน

Development of reduced fat a relish of preserved minced Pork (Mou Yaw) supplemented Herbs Green Curry โดย พรพาชื่น ชูเชิด, ชมภู่ ยิ้มโต, ประดิษฐ์ หนองคำไผ่

Tags: , ,

Posted in: Research, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | 1 Comment »