ส่วนประสมทางการตลาด

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting the decision to use mobile banking service in Bangkok โดย วรวุฒิ มีชัย ปี 2555

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อไส้กรอกของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานีกรณีศึกษา บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

The Marketing Mix Towards The Consumer Behavior Buying Sausage in Pathumthani Province: The Case Study Nam Donmuang Chalearnsri Marketing Company Limited โดย ไข่มุก ชั้นบุญ

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Marketing Mix Factors Having Influence on the Decision to buy Products for Facial Care Taking for Men in Bangkok Metropolis โดย ชนิดา ทองสิน

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของท็อปส์ สาขาสุขุมวิท 41 และวิลล่ามาร์เก็ต สาขาสุขุมวิท 49

Comparison Attitude of Customer affect Marketing Mix Between Top Supermarket Sukhumvit 41 Branch and Villa Market Sukhumvit 49 Branch โดย ธันยกานต์ บัวทอง

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรทัศน์สีจอ LCD ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing Mix Factors that Affect LCD TV Purchase Decision-Making of Consumer inBangkok โดย วีรพงษ์ อัศวเสถียร

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้แป้งทาตัวของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Marketing Mix Factors That Affect Consumer BuyingBehavior and Usage Body Powder in Bangkok and Suburb Area โดย จิตติมา จิตต์อารี

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

ทัศนคติทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร

Attitude to Marketing Mix Factors for Buying Motorcycleof Buyer in Bangkok Area โดย  ณัฏฐนันท์ อังธารารักษ์

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้จ่ายในร้านกาแฟสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

Effect of Marketing on Spending in Starbuck’s Coffee (Thailand) Co.,Ltd. in Bangkok (Metropolitan) โดย ธารณี กัลป์ยาณคุปต์

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »