สละ – การขยายพันธุ์ – การแยกหน่อ

การขยายพันธุ์สละด้วยวิธีแยกหน่อโดยกระตุ้นด้วยสารละลายเบนซิลอะดินีนและกรดแนฟทาลีนอะซิติก

Salacca Sucker Separation Stimulated by Benzyladenine and Naphthaleneacetic Acid Solution โดย สมหวัง  วิเชียรฉันท์ วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | No Comments »