ละครนอกวัง “นาฏกรรมของสามัญชน”

Rakorn Nork Wang “The Dramatic Works of Ordinary People” โดย วีระ บัวงาม ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 193-209

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , | No Comments

ศิลปหัตถกรรมเผ่ากะตู : อัตลักษณ์พื้นถิ่นแห่งลาวใต้

Arts and crafts tribal Katu : local identity of Southern Laos โดย โสภา หนูแดง ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 173-192

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , | No Comments

การศึกษาสมรรถนะเครื่องแช่แข็งขนาดเล็กที่ใช้สารทำความเย็น R-22 กับ R-290

The study performance of small sized using refrigerant R-22 with R-290 โดย สมคิด ยงหอม ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

Factors affecting the decisions on choosing logistics service providers in food and beverage manufacturing industry โดย กาญจน์สิตา โฆษิตธัญญสิทธิ์ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจในประเทศไทย : กรณีศึกษา ผู้ป่วยชาวยุโรปและตะวันออกกลาง

Marketing mix factors affecting the decision of receiving the heart disease treatment in Thailand: a case study of European and middle east patients โดย ศศิวิมล งามจรัส ปี 2555

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

การประยุกต์ใช้ระบบลีนในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา การผลิตเสื้อโปโลเชิ๊ต

An application of lean system to garment manufaturing : polo shirt production line โดย อติชา  วัชรานุรักษ์ ปี 2552

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี เปรียบเรียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวเอเชีย

Factors affecting the decision toward accommodation service of foreign tourists in Kon Samui district, SuratThani: A comparison between European tourists and Asian tourists โดย นาตยา เจริญผล ปี 2555

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

การบริหารวิกฤติการณ์น้ำท่วมปี 54 : กรณีศึกษา ชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ดโมเดล)

Flood Crisis Management in 2011: A Case Study of Pakkret Municipality Area (Pakkret Model) โดย ณฐภัสสร อนนท์ ปี 2554

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ประสิทธิผลในการจัดการความรู้ : กรณีศึกษา สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

The Knowledge Management Effectiveness: Case Study of Office of Logistics, Royal Thai Police โดย ยุพา เนินหาด ปี 2555

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

การศึกษาเสถียรภาพแรงดันในระบบไฟฟ้าเมื่อเชื่อมโยงกับกังหันผลผลิตไฟฟ้า

Study of voltage stability in power system when connected wind turbine generators โดย ก่อเกียรติ  อ๊อดทรัพย์ ปี 2552

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

เยือนถิ่นกัมพูชาชมอัปสราฟ้อนรำ

Visit Cambodians to watch Apsara dance โดย บัณฑิต อินทร์คง ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 160-172

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , | No Comments

การออกแบบสายอากาศรักบี้บอลขนาดเล็กและสายอากาศรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าร่วมกับการเซาะร่อง สำหรับใช้งานในย่านความถี่กว้างยิ่ง

Design of Small Rugby Ball Antenna and Rectangular Antenna with Slot Etching for UWB Applications โดย พิพัฒ คงเมือง ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักบัญชีด้านนโยบายบัญชีตามหลักความระมัดระวังและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Analysis of Accountant’s Opinion on the Aspects of Accounting Policies on Conservatism and Information Technology and Factors Affecting Earnings Quality of Real Estate Development Business in the Stock Exchange of Thailand โดย ดวงกมล ดุจดารา ปี 2556

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชน

Accounting System Development for Community Financial Institutions โดย ภาวิณี พูลเกิด ปี 2556

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

พระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย : ความเชื่อหรืออำนาจทางการเมืองของพระมหากษัตริย์

The ceremonial Triyumpwai –Tripwai : belief or political power of the king โดย มิ่งกมล หงษาวงศ์ ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 138-159

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , | No Comments