สตรีมุสลิม – เสื้อผ้าแฟชั่น – พฤติกรรมการซื้อ

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของสตรีมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร

Buying Behavior of Female Muslim’s Fashionable Clothes  in Bangkok Metropolitan Administration โดย กนกวรรณ วิโรจน์ ปี 2553

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »