วิชาการเงินธุรกิจ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจโดยวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

A Comparison of Achievements in Business Finance Using Child – Centered Method โดย เบญจมาศ  ทรัพย์ธำรงค์ วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

Tags: , ,

Posted in: Articel | No Comments »