วิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ห้องสมุดและการค้นคว้า

Computer Assisted Instruction : Library and Library Usage โดย รุ่งฤดี  อภิวัฒเนศร วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | No Comments »

การพัฒนาวิธีสอนพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Developing an English Speaking Instructional Approach for Students in Rajamangala University of Technology Isan โดย คงศักดิ์  สังฆมานนท์ วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

Tags: , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | No Comments »

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

The Development of Web Based Instruction on Report Writing and Library Usage โดย สุรวงค์  ศรีสุวัจฉรีย์ วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

Tags: ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | No Comments »