การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบวิดีโอ เรื่อง “การวาดรูปด้วยโปรแกรมอะโดบี อิลลัสเตรเตอร์”

THE DEVELOPMENT OF VIDEO INSTRUCTION MEDIA “DRAWING BY […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments

การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยว เรื่อง ร้อยคำลำปางหนา

PRODUCT A DOCUMENTARY ABOUT TOURING. THE ROI KHAM LAMPA […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments

การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้วิจัย ประภาภร  ดลกิจ ปีที่พิมพ์ 2558 วัตถุประสงค์ของ […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments

การออกแบบเรขศิลป์โปสเตอร์เพื่อรณรงค์การแต่งกายให้ถูกระเบียบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี

POSTER  DESIGN FOR THE CAMPAIGN CLOTHES OF STUDENT AT R […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | No Comments

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลาแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Factors Affecting the Duration of Repairing the Electri […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ระบบ Business Intelligence ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กรในอุตสาหกรรมขนส่ง : กรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง จำกัด

Business Intelligence System Associated with Organizati […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำ ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Marketing Service Mix Factors (7Ps) Affecting Customers […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

Service Marketing Mix Factors Related to the Loyalty of […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการทำธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Factors Affecting the Acceptance of Banking Transaction […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการมาตรการบัญชีชุดเดียว

A Comparative Analysis of Financial Ratios of Small and […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ศักยภาพทางนวัตกรรมที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบของสำนักงานบัญชีในประเทศไทยเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Innovation Capability Affecting Organization Success to […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบการชำระเงินแบบพร้อมเพย์

Factors Influencing the Acceptance of Promptpay Payment […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

Relationship between Earnings Quality and Dividend Paym […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของเว็บ 2.0 กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยว

The Relationship between Web 2.0 Characteristic and Buy […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมด้วงหมัดผักและการศึกษาการผลิต การใช้ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ในจังหวัดปทุมธานี

Efficacy of Wood Vinegar for Controlling Flea Beetle an […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | Tags: , , , | No Comments