การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการเชื่อมลวดโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า

Quality improvement in wire bond process used Six Sigma Technique โดย พโยม เหลือแก้ว และ ดารณี พิมพ์ช่างทอง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 435-439

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ภาวะผู้นำที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Leadership relating to morale at work of personnel of Sukhothai Thammathirat Open University โดย นพรัตน์ นาคบาง และ สุภา ทองคง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 426-434

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษาอิทธิพลตัวแปรการหมุนขึ้นรูปต่อคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการหมุนขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียม

A study of spinning parameters influence on the product quality of the sheet-metal forming process of an aluminium cup โดย รัตนชัย กองวงศ์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

Causal model of job characteristics, transformational leadership, and perceived organizational support effects on organizational commitment and organizational citizenship behavior

By Kandhicha Thongpull Year 2014

Posted in Dissertation, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ สาระนาฏศิลป์

The development of 4 MAT at Learning Model for the Song “Phu Pid Thong Lang Phra” โดย เมตตา เรืองวังสรรค์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

การออกแบบระบบควบคุมแบบสไลด์ดิ่งโหมดเพื่อใช้ในการควบคุมแขนกล CRS A255 แบบ 3 แกนให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนด

Sliding mode control design for trajectory tracking of 3-Axis CRS A255 robot manipulator arm โดย บรรจง กะการดี ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments

การปรับปรุงระบบการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

Manufacturing system improvement by implementation of lean production technique: A case study of food industry โดย ชัยวัฒน์ ศรีไชยแสง ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การรู้จำตัวอักษรโดยใช้วิธีทางสหสัมพันธ์ร่วมกับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

Character recognition using correlation coefficient and support vector machines โดย ปิยะณัฐ พิมลรัตน์ ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments

รูปแบบการเรียนการสอนแบบยูบิควิตัสตามความต้องการของ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2

Ubiquitous Learning according to the need of Secondary Schools under PathumThani Educational Service Area Office 2 โดย ภูริตา เบาเนิด ปี 2555

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: | No Comments

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟัซซีเซตร่วมกับการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบเครื่องดูดควันใช้ไฟฟ้าสถิต

The application of fuzzy quality function deployment for electrostatic hood design โดย เยาวรินทร์ รอดมณี ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Factors affecting the decision to study at Faculty of Business Administration, Panyapiwat Institute of Management โดย ยุพา นิลลิต และ สุภาพร คูพิมาย ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 420-425

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การพัฒนาอุปกรณ์ชดเชยแรงดันตกชั่วครู่แบบอนุกรมโดยใช้โครงสร้างวงจรแปลงผัน 3 ระดับแบบไดโอดแคลมป์

Development of dynamic voltage restorer using the topology of diode-clamped three-level converter โดย วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การศึกษาอิทธิพลของของเหลวในการลากขึ้นรูปลึกเหล็กคาร์บอนรีดเย็น SPCC ด้วยการเคลื่อนที่ของของเหลว

Effect of liquid on deep drawability of SPCC cold rolled carbon steel by hydrodynamic deep drawing process โดย กฤษดา บรรเทาพิษ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องประดับมุกในจังหวัดพังงา

Factors influencing pearl purchasing In Phangnga province โดย วิระพร แก้วพิพัฒน์ ปี 2554

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท ฟาร์มเฮ้าส์ จำกัด

Factors affecting team work efficiency of employees : case study of President Bakery co., Ltd. (Farmhouse) โดย เบญจมาภรณ์ คำหาญพล และ กฤติยา ร่างสม ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 412-419

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments