มันสำประหลัง

การผลิตเอ็นไซม์จากเชื้อราไตรโคเดอร์มา รีสิอี สำหรับอุตสาหกรรมเอทานอล

Enzyme production from trichoderma reesei for ethanol industry โดย ผ่องศรี ศิวราศักดิ์, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ และสิทธินันท์ ท่อแก้ว ปี 2550

Tags: , , ,

Posted in: Research | No Comments »