อิทธิพลของผงอะลูมิเนียมที่มีผลต่อความหยาบผิวเหล็กกล้าเครื่องมือ SKD11 ด้วยกระบวนการ PMEDM

Influence of aluminium powder on SKD11 tool steel surface roughness using PMEDM process โดย วิชญวัฒน์ เกตุอู๊ต ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

วงจรกรองความถี่ผ่านทุกแถบความถี่ของโหมดกระแสโดยใช้ซีดีทีเอและยูนิฟอร์มดิสทริบิวด์อาร์ซี

Current Mode of All Pass Filter Using CDTA and Uniform Distributed RC โดย อัตติยา ขวัญพราย ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

Large deflections of cantilever beam obeying generalized ludwick’s material model subjected to follower distributed load

By Sokheng Touch Year 2014

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | No Comments

ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้าและน้า ร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย

The study on optimization conditions of photovoltaic and thermal in Thailand โดย สุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

ยานใต้น้ำควบคุมผ่านสายส่งระยะไกล 4 องศาอิสระ

4-DOF Remotely Operated Vehicle โดย ณรงค์ศักดิ์ ขุนชิต ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เครื่องยนต์ลมอัดใช้ลมทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

The modified air engine using wasted compressed air form industries โดย บุญชู เกตุยงค์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมรอยต่อเกยเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304

Gas Metal Arc Welding of SS400 Carbon Steel and SUS304 Stainless Steel Lap Joint โดย อมรศักดิ์ มาใหญ่ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งแรงดีงรอยต่อเกยระหว่างอลูมเนียมผสมเกรด AA1100 และ AA5052

Influence of friction stir spot welding parameter on microstructure and cross tensile strength of joint between AA1100 aluminum alloy and AA5052 aluminum alloy โดย สุวินัย โสดาเจริญ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พฤติกรรมของกลไกภายในระหว่างเสาเข็มดินซีเมนต์แบบสั้นและชั้นดินเหนียวอ่อน

Interaction Behavior Between Floating Soil-Cement Column and Soft Clayey Deposit โดย พันศักดิ์ จิตรสุวรรณ ปี 2557 

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

บทเพลงฝึกสำหรับนักเปียโนไทย

Piano practice piece for Thai pianists โดย จารุวรรณ สุริยวรรณ์ วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2558), หน้า 237-255

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การออกแบบและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน

Design and development of model clay jewelry Dan-kwiavian โดย ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์ วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2558), หน้า 207-236

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

อัตลักษณ์หัตถเวชกรรมไทยสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ในสปาร่วมสมัย

Thai massage identity to product design contemporary spa โดย อรัญ วานิชกร ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2558), หน้า 171-206

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ความคงทนและสมบัติของเส้นใยปอกระเจาที่ปรับปรุงผิวผสมในวัสดุยางคอมโพสิต

Durability and properties of jute fiber treatment in green filled rubber โดย พฤติพงศ์ พันธมนัสโสภา ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รูปแบบการบริการด้วยข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

A model of service through the use of SMS on mobile phones of office of academic promotion and registration of Rajamangala University of Tecnology Thanyaburi โดย ทวีสิทธิ์ สาสะเดาะห์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน

The development of analytical thinking skill and geographical skill of Mathayomsuksa 1 students using the project method โดย ชิดชนก วันทวี ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น