พอลิไวนิลแอลกอฮอล์

การเตรียมพอลิเมอร์ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับโคพอลิเอสเทอร์

Preparation of biodegradable polymers from polymer blend between poly [viny alconol] and copolyesters โดย สมหมาย ผิวสอาด และวีราภรณ์ ผิวสอาด ปี 2550

Tags: , ,

Posted in: Research | No Comments »