พฤติกรรมการบริโภค

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของคนวัยทำงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Taking nutrition supplement behavior of working person in Rajmangala university of Technology Thanyaburi โดย ศรากุล สุโคตรพรหมมี, สุดาพร กุณฑลบุตร, กนกพร ชัยประสิทธิ์

Tags: , , , ,

Posted in: Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารญี่ปุ่นของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Factors Affecting Selection Behavior in Consuming Japanese Foof of Undergraduate Student at Rajamangala University of Technology Thanyaburi โดย ปิ่นปินัทธ์ แสงดี

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 2 Comments »

พฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเสริมเพื่อการควบคุมน้ำหนักในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

Consumer Behavior of Weight Control Supplements in Bangkok and Suburban Areas โดย กฤติญาณี พวงสมบัติ

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

The influence of the Marketing Factors on Consumer’s Behavior Towards Frozen Prepared Meals inBangkok Area โดย นุจรีย์ เลี่ยมแจ่ม

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing Factors Influencing over the Behavior of the Yoghurt Consumers among Teenagers in Bangkok Metropolitan โดย อุไรวรรณ เหมทานนท์

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »