วงจรทบระดับแรงดันแบบสามระดับสำหรับงานกังหันลม

Three Level Boost DC to DC Converter for Wind Turbine โดย สรรธพล คุ้มทรัพย์ ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

อิทธิพลของรูปร่างตัวกวนที่มีผลต่อสมบัติรอยต่อเกยอะลูมิเนียม AA 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 430

Effect of FSW Strirrers on AA 6063 Aluminum Alloy and AISI 130 Stainlees Steel Lap Joint โดย สมชาย  วนไทยสงค์ ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

อิทธิพลในการลากขึ้นรูปลึกโลหะนอกกลุ่มเหล็กด้วยกระบวนการไฮโดรไดนามิกส์

Influence of non ferrous in hydrodynamics deep drawing process โดย ธัญญพัฒน์ เจียรละม่อม ปี 2556

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

อิทธิพลของรัศมีบ่าดายที่มีผลต่องานลากขึ้นรูปถ้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบมีปีกด้วยเหล็กกล้ารีดร้อนสำหรับโครงสร้างยานยนต์

Influences of die radius on rectangular cup deep drawing of automobile structural steel โดย ไพศาล เอี่ยมมิ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Relationship between leadership styles and performance efficiency of school administration according to the primary educational service area office โดย สปัญญา อธิกุลสินธ์ ปี 2555

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การวิเคราะห์สมรรถนะของการตรวจวัดแถบความถี่ในระบบสื่อสารไร้สาย

Performance Analysis of Spectrum Sensing in Wireless Communication Systems โดย ทวีวงศ์   อัครเลิศเศรษฐ ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | No Comments

การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการผลิตสำหรับเบาะนั่งรถยนต์โดยเทคนิคลำดับการปฏิบัติงานของเมนาร์ด

Production analysis and design of seat assembly process with maynard operation sequence technique โดย เขต  สุดบ้านเสื่อ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ประสิทธิภาพการใช้งานชุดโปรแกรมสานักงานโอเพนออฟฟิศ ของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Effectiveness in using openoffice.org.program of the officers of expressway authority of Thailand โดย ประพันธ์พงษ์ ทองประชุม ปี 2555

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ประเภทของนักท่องเที่ยวมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Types of Tourists Affecting towards Homestay Tourism Behavior: A Case Study Surat Thani Province โดย มารุต เพชรไชย ปี 2554

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: | No Comments

การปรับปรุงค่ารัดแหวนสำหรับแมคคานิคอลซีล

Enhanced shrink-fit parameters for mechanical seal โดย อาทิตย์ แสนนาม ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ผลของบทเรียนผ่านเว็บแบบผสมผสานที่มีต่อการแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Effects of web-based instruction lesson with blended learning upon dramatic performance of prathomsuksa 6 students โดย ผกากรอง วิชาพร ปี 2555

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | No Comments

การลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนปุ่มฉุกเฉินโดยใช้หลักการ DMAIC กรณีศึกษา : ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

Defect reduction for emergency knob product by DMAIC approach : a case study of automotive part manufacturer โดย ธนรัตน์ เอี่ยมเจริญ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การออกแบบและสร้างระบบควบคุมรถไฟฟ้าแบบไร้คนขับขนาดเล็ก

Design and build a driverless miniature electric train guiding control system โดย พเนตร์ สุขสิงห์ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การวิเคราะห์การเกิดแรงดันเกินชั่วขณะในช่วงสับสวิตช์ของเคเบิลใต้น้ำพิกัด 115 กิโลโวลต์ กรณีศึกษางานขยายเส้นทางการจ่ายไฟฟ้าจากอำเภอแหลมงอบไปยัง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

Switching transient boltage analysis of 115 KV on submarine cable system : case study of transmission route extension from Laem Ngob district Kho Chang district, Trat province โดย จีราวัฒน์ ชัยนุพัทย์ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การพัฒนา LVQ สำหรับการบีบอัดสัญญาณเสียง

Enhancement LVQ for speech compression โดย เกรียงศักดิ์ พัฒนบุรี ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments