ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (จี.เอ็ม.พี) กับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน

Good Manufacturing Practice (GMP) for LOCAL Food Products โดย นพรัตน์  มะเห, ชายกร  สินธุสัย และสมบัติ  รุ่งศิลป์ วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | No Comments »