ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าเคมีอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting the import of food chemicals of food entrepreneurs in Bangkok โดย นรุตม์ อุดมชัยบรรเจิด และ อุมาวสี ศรีบุญลือ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 759-767

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดกาแฟของผู้ประกอบการร้านกาแฟขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting purchase decision on coffee beans of small coffee shop entrepreneurs in Bangkok โดย จิตรกร เจริญกุล และ อุมาวสี ศรีบุญลือ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 751-758

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจในประเทศไทย : กรณีศึกษา ผู้ป่วยชาวยุโรปและตะวันออกกลาง

Marketing mix factors affecting the decision of receiving the heart disease treatment in Thailand : a case study of european and middle east patients โดย ศศิวิมล งามจรัส และ นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 743-750

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าพักรีสอร์ท ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Factors affecting the selection resort in Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan Province โดย ลลิตา ยุรยาตร์ และ ณัทณรงค์ จตุรัส ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 729-735

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี

Factors influencing buying behavior of visitors at Baan Sakae Krang Ancient Market (Trok Rong Ya Walking Street), Uthai Thani Province โดย วิไลวรรณ ศิริอำไพ และ ณัทณรงค์ จตุรัส ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 702-714

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวลในประเทศสหรัฐอเมริกาของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

Factors affecting the decision to Work and Travel in USA of student on Bachelors Degree in Phathumthani โดย สุจิรา เทพยา และ อุมาวสี ศรีบุญลือ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 694-701

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกเพชรเจียระไนของไทยไปฮ่องกง

Determinants of Thailand’s Export of cut-diamonds to Hong Kong โดย ขนิษฐา มีสนาม และ นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 687-693

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

ความพร้อมของผู้ประกอบอาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Readiness of nurses working in private hospitals in Pathumthani Province towards the ASEAN labor market integration โดย ศิรินภา จันทร์จิระ และ นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 681-686

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การพัฒนาการสอนผ่านเว็บด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

The development of web – based instruction via self – directed learning in the computer subject for prathomsuksa 6 โดย อัจจิมา บำรุงนา ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบจากโครงการออกแบบท่อในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดเล็ก

Failure and impact analysis from small-sized petroleum chemicals industrial piping project โดย สุภางค์ ครั่นคร้ามผิด ปี 2556

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี

The relationship between knowledge management and learning organization in world-class standard schools under the secondary educational service area office 4 Pathumthani province โดย กิตติธัช แจ้งสว่าง ปี 2556

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Factors affecting the decision on labor mobility from Bangkok to ASEAN Economic Community (AEC) โดย วิลาสินี สัญราชา และ อุมาวสี ศรีบุญลือ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 672-680

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องทำความสะอาดท่อจากต่างประเทศของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์

Factors affecting purchasing behavior of electronics industries for imported boilers โดย ประภาพร สุขเกษม และ อุมาวสี ศรีบุญลือ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 662-671

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23

The relationship between school administrators’ transformational leadership and the school management following ICT for education standards under the secondary educational service area office 23, Sakonnakhon โดย นภัสนันท์ เบิกสีใส ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Factors affecting the consumer buying decision of foreign tourists on Thai traditional massage service โดย ผกาพันธ์ อรพินท์เงิน และ นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 655-661

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments