บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทย

การสร้างรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

Construction of the Economic Vehicle โดย สุระ  ตันดี, ไทรทอง  ศรีโยธา และอะคิโอะ  ยามาชิโร วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Tags: ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | No Comments »