ระบบตรวจสอบการเข้าออกรถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 2

Motorcycle entry system version 2 โดย บรรพต วรรณปทุมจินดา, ธนวัฒน์  กระจ่างโลก และ อัครพล เอี่ยมสุวรรณ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

แอปพลิเคชันสร้างผู้ติดต่อจากนามบัตรภาษาไทยสำหรับโทรศัพท์แอนดรอยด์

Thai namecard to contact application for android phone โดย ธนรัช สงวนสุข, ชาญชัย  ผึ่งผาย และ ธีรวุธ จิตพรมมา ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

ระบบติดตามยานพาหนะผ่านกูเกิ้ลแมพ

Vehicle tracking system via google map โดยปกรณ์สิทธิ์  อุปนาศักดิ์, ณัฐพงศ์ สำเภาพันธ์ และ ณัฐวุฒิ ศรีเกาะ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ระบบคลังข้อสอบออนไลน์

Web-based examination repository system โดยบุญญฤทธิ์  ไทยอุดมทรัพย์ และ ชัยณรงค์ รอดกสิกรรม ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ระบบจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUTT dormitory management system โดย วิทธวัช เจริญศรี, ฐิติมา  จุลโพธิ และ ณัฐพร นุ่มสกุล ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงเวลาสำหรับงานพุทธอาสา

The development of temporal information system for buddhism volunteer โดย บัณฑิต  ทองเฟื้อง ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ระบบจัดการหน้าร้านของร้านอาหาร

Restaurant storesfront management system โดย อานนท์  โชกิตติ และ พชร  ประสาทเกตุ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพและความงามของสัตว์เลี้ยง

The development of a training course for pet’s beauty and spa โดย รพีภรณ์ เบญจพิทักษ์ดิลก ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: | No Comments

การบริหารงานบุคคลด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

The personnel management in enhancing teacher work efficiency and the teacher competency under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 4 โดย โสภณ สวยขุนทด ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Online learning management system for computer programming โดย สมัชชา หารตันกูล, ภาณุพันธุ์ เหล่าลุมพุก และ จรรยาพร  ทองทิพยรัตน์ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The participative management of the student affairs division : a case study of Rajamangala University of Technology Thanyaburi โดย รัชนี ภูสุวรรณ์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

ระบบบริการงานซ่อมงานสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Information technology section’s, servicedesk faculty of engineering rajamangala uninversity of technology Thanyaburi โดย ไพบูลย์ พัฒนพวงสิทธิ์ และกฤตานน  แก้วเตชะ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

ระบบแจ้งเตือนและจัดเก็บข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย เฉลิมศักดิ์  กาชัย,เสกศักดิ์ ชาญโพธิ์ และ พงศ์พันธ์ ทับจีน ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสาหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

A research database system for faculty of engineering rajamangala university of technology Thanyaburi โดย เทพพิทักษ์ สุขสาราญ, นวพล สารบูรณ์ และสุทธนพ วัฒนะ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

ระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้งานรถยนต์ด้วย จีพีเอส และ โอบีดีทู

Vehicle usage recorder system by GPS and OBD II โดย ชิฏวรรณ ระวะใจ, ธนกฤต กาสี และ กรกฤต ชูชาติ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments