ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในเขตภาคกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

The relationship between knowledge management and the effectiveness of science center for education in the central region under the Office of the Non-Formal and Informal Education โดย จุฑาทิพย์ มหานาม ปี 2557  

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: | No Comments

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระเป๋าจากผักตบชวาของกลุ่มจักสานบ้านบางตาแผ่นและกลุ่มจักสานบ้านมหานาม ในจังหวัดอ่างทอง

Cost and return analysis of water hyacinth wicker bag production of baan bang ta phan wickerwork group and baan mahanam wickerwork group in Ang Thong province โดย วรารัตน์ จามรเนียม ปี 2554

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

The relationship between participative management and the school efficiency under Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 โดย อนงค์ อาจจงทอง ปี 2557  

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

The effects of quality of work life on organizational commitment: Case study of Bangkok Glass Public Company Limited โดย วิรชาดา แสงชาติ ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

คุณภาพในการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Service quality that affected user satisfaction of Provincial Electricity Authority in Khlong Luang district, Pathumthani โดย ฐิติมา นิยม ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

ความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมในภาคเอกชนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเคลื่อนย้ายอาชีพอย่างเสรีไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน

Knowledge and understanding of professional engineers in private sector concerning Asean economic community that affected readiness for free mobility of professions in Asean community โดย สุทิศา ธีระปัญญา ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Marketing factors that affected reading behavior on electronics books โดย จีราวัฒน์ สิทธิวิไล ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น

Tourism behaviour of Thai tourists travelling to Korea or Japan โดย ธัญชนก แววแก้ว ปี 2557

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

ระบบการควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือน

Microclimate control in greenhouses โดย พีรพงษ์ คล้ายปาน, เกษม พวงเพชร, วีระยุทธ ประทุมมัง ปี 2558

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

คุณภาพด้านการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Operation quality of electronic document system of Rajamangala University Of Technology Isan โดย กุสุมาลย์ ประหา ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ต้นทุนต่อหัวในการผลิตบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Cost per head for producing medicine graduates of Thammasat university โดย อารีณัฎฐ์ สีแก้ว ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ภาวะผู้ตามและประสิทธิภาพทีมงานที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Followership and teamwork efficiency that influenced learning organization: A case study of Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health โดย สุกัญญา มีสมบัติ ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

การปรับเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศร่องหกเหลี่ยมด้านเท่าที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วมแบบแถบความถี่กว้าง

Efficiency improvement of broadband cpw-fed equllateral hexagonal slot antenna โดย รัฐพล จินะวงค์ ปี 2553

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

ผลของเกมคอมพิวเตอร์แบบไขปริศนาที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย

Effects of puzzle game upon spatial ability of kindergarten โดย กัลยา จงรัตนชูชัย ปี 2555

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: | No Comments

พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Schools principal behaviors affecting the effectiveness on student centered learning of schools under the Office of Pathumthani Educational Service Area 2 โดย สุชีรา เลิศมณีรัตน์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | No Comments