ที่อยู่อาศัย

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบบ้านออโตเมชั่นสำหรับที่อยู่อาศัย

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบบ้านออโตเมชั่นสำหรับที่อยู่อาศัย โดย วรพิชญ์ชา ศรีราคำ

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ของบริษัทผู้ผลิตผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง ระดับราคากลาง – บน ในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอนบนฝั่งขวา)

The Demographics of One Real Estate Development Company Area of Bangkok and Price Level Middle to High That Influence their Choice of Resident โดย ไพลิน พูลพิพัฒน์ ปี 2552

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี

Factors Influencing Decision Making Procedures on House Purchasing in Pathumthani Province โดย ฐปนภ เด็ดแก้ว

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบบ้านออโตเมชั่นสำหรับที่อยู่อาศัย

The Attitude of Automation Home System by People for Habitation โดย วรพิชญ์ชา ศรีราคำ

Tags: , ,

Posted in: Thesis | No Comments »

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

The Demographics of Workers in the Industrial Area of Navanakorn, Pathumthani Province and to Examine the Factors that Influence their Choice of Residence โดย กฤษณะ ฟักสุขจิตต์

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Factors that Affect the Selection in Housing Loan Services in Bangkok Case Study : Siam Commercial Bank PCL. โดย สุพัตรา มานุเด็น

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

กระบวนการตัดสินใจซื้ออาคารชุดพักอาศัยของผู้บริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Buying Decision Making Procedure of Condominium at Dindaeng Area, Bangkok โดย อิชยา หล่อกิจกุล

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »