ทองแดง

การวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของสารละลายโดยใช้คุณสมบัติของการแปลงค่าความจุ

Analysis of Chemical Concentration using Electric Capacitive Variation Characteristic โดย นรินทร์ ธรรมารักษ์วัฒนะ, นฤนาท ศิลาคุปต์ และวิศรุต ศรีรัตนะ ปี 2550 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 5, ฉบับที่ 10 (ก.ค. – ธ.ค. 2550), หน้า 10-15

Tags: , , , , ,

Posted in: Article, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของโลหะเงินเจือ 58.4% สำหรับการผลิตเครื่องประดับ

The study on microstructure and mechanical properties of silver alloy 58.4 % for jewelry โดย: ธนาธิป สะและหน่าย ปี : 2554

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »