ตลาดกลางสี่มุมเมือง

คุณภาพการให้บริการของตลาดกลางสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี

Service Quality of Si-Mum-Muang Central Market in Pathumthani Province โดย ประไพศรี กลิ่นอยู่

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »