แอปพลิเคชันรู้จำพระเครื่องไทยสำหรับโทรศัพท์แอนดรอยด์

Thai amulet recognition application for android phone โดย วุฒิชัย  โพธิ์พันธ์, วิวัธน์   คำนวน และ ชาตรี    ศรีวรษา ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ระบบวิเคราะห์อาชญากรรมโดยใช้พิกัดภูมิศาสตร์

System of geography coordinates zone profiling โดย ธนชัย ธรรมกรณ์, ณัธนิกรณ์ ชัยมงคลสถิตย์ และ ณัฐพล สุริยาอมรชัย ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ระบบจับภาพวีดีโอสำหรับการติดตามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

Video capture system for tracking motorcycles theft โดย สิทธิชัย ใจซื่อ และ อำนาจ  ทองสุข ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

ผลของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามทฤษฎีพหุปัญญาที่เน้นสติปัญญาด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ จังหวัดราชบุรี

The result of an activity management plan to support the course according to the Theory of Multiple Intelligences that emphasize on vision and spatial intelligences to increase an academic achievement on Computer Course of Elementary Student Year 3 Wat Huay Phai School, Ratchaburi Province โดย ชลชญา เต็มนอง ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: | No Comments

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทย โดยแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จังหวัดปทุมธานี

The development of Thai Lesson Planning based on Play Way Method to enhance work spelling in reading skill of Prathomsuksa One students at Chumchonprachathipatwitthayakarn School โดย ฤดี เชยเดช ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การพัฒนาดินปั้นเถ้าแกลบสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

Development of husk ash clay for craft products โดย กนกวรรณ กันทะกัน ปี 2557

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , | No Comments

ระบบตรวจสอบการเข้าออกรถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 2

Motorcycle entry system version 2 โดย บรรพต วรรณปทุมจินดา, ธนวัฒน์  กระจ่างโลก และ อัครพล เอี่ยมสุวรรณ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

แอปพลิเคชันสร้างผู้ติดต่อจากนามบัตรภาษาไทยสำหรับโทรศัพท์แอนดรอยด์

Thai namecard to contact application for android phone โดย ธนรัช สงวนสุข, ชาญชัย  ผึ่งผาย และ ธีรวุธ จิตพรมมา ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

ระบบติดตามยานพาหนะผ่านกูเกิ้ลแมพ

Vehicle tracking system via google map โดยปกรณ์สิทธิ์  อุปนาศักดิ์, ณัฐพงศ์ สำเภาพันธ์ และ ณัฐวุฒิ ศรีเกาะ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ระบบคลังข้อสอบออนไลน์

Web-based examination repository system โดยบุญญฤทธิ์  ไทยอุดมทรัพย์ และ ชัยณรงค์ รอดกสิกรรม ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ระบบจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUTT dormitory management system โดย วิทธวัช เจริญศรี, ฐิติมา  จุลโพธิ และ ณัฐพร นุ่มสกุล ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงเวลาสำหรับงานพุทธอาสา

The development of temporal information system for buddhism volunteer โดย บัณฑิต  ทองเฟื้อง ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ระบบจัดการหน้าร้านของร้านอาหาร

Restaurant storesfront management system โดย อานนท์  โชกิตติ และ พชร  ประสาทเกตุ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพและความงามของสัตว์เลี้ยง

The development of a training course for pet’s beauty and spa โดย รพีภรณ์ เบญจพิทักษ์ดิลก ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: | No Comments

การบริหารงานบุคคลด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

The personnel management in enhancing teacher work efficiency and the teacher competency under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 4 โดย โสภณ สวยขุนทด ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments