ดนตรีบำบัด — วิจัย

ดนตรีไทยเพื่อการพัฒนาสขุภาพ

Thai Classical Music for Health Development โดย สุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ และมนศักดิ์ มหิงษ์ ปี 2551

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | No Comments »