คอมพิวเตอร์พกพา — การเลือกซื้อ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาในเขตกรุงเทพมหานคร

Facotrs afrecting notebook buying decision in bangkok โดย สุรเทพ สุระสัจจะ ปี 2553

Tags:

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »