การผลิตสารคดีท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการสอดแทรกโมชั่นกราฟิกเพื่อดึงดูดความสนใจ

The production of tourism documentary by using motion g […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การผลิตสารคดีท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการสอดแทรกโมชั่นกราฟิกเพื่อดึงดูดความสนใจ

การผลิตภาพยนตร์สั้นโดยใช้เทคนิคการย้อมสีภาพ

Short film by the color grading techniques จัดทำโดย ภุช […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การผลิตภาพยนตร์สั้นโดยใช้เทคนิคการย้อมสีภาพ

การผลิตสื่อแอนิเมชั่นด้วยเทคนิคสต็อปโมชั่น

The Production of Animation with Stop Motion Technique […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อแอนิเมชั่นด้วยเทคนิคสต็อปโมชั่น

การพัฒนาเกมต่อต้านยาเสพติด

Against Drug Abuse Game Development จัดทำโดย ธีรศิษฎ์ พ […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเกมต่อต้านยาเสพติด

การผลิตภาพยนตร์สารคดีสัจนิยมด้วยเทคนิค Time Remapping และ Tilt Shift

The production of realism documentary films by techniqu […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การผลิตภาพยนตร์สารคดีสัจนิยมด้วยเทคนิค Time Remapping และ Tilt Shift

The effects of controlling shareholders and information asymmetry on earnings quality of Thai listed companies

By Kanoknapat Sokhiaw Year 2016  Abstract This study ai […]

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน The effects of controlling shareholders and information asymmetry on earnings quality of Thai listed companies

The effect of corporate sustainability disclosure on financial performance in ASEAN countries

By Promporn Poowadin Year 2016  Abstract The main purpo […]

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน The effect of corporate sustainability disclosure on financial performance in ASEAN countries

The effects of ownership structure, board of directors and organizational performance on stock turnover through voluntary disclosure of Thai listed companies

By Teerarat Pinmee Year 2016  Abstract This research ai […]

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน The effects of ownership structure, board of directors and organizational performance on stock turnover through voluntary disclosure of Thai listed companies

Factors influencing the use of knowledge management systems: a case study of the manufacturing sector and service sector in Thailand

By Kanyarat Kamprom Year 2016  Abstract A growing inter […]

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน Factors influencing the use of knowledge management systems: a case study of the manufacturing sector and service sector in Thailand

Effect of previous experience and travel motivation on behavioral intention: moderating influence of the new-age elderly in Thailand as an emerging country

By Salitta Saribut Year 2016  Abstract Very few studies […]

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน Effect of previous experience and travel motivation on behavioral intention: moderating influence of the new-age elderly in Thailand as an emerging country

Hydrothermal synthesis, characterizations, and applications of nanosheets from Thai natural magnetic leucoxene mineral

By Wissanu Charerntanom Year 2016  Abstract Titanium di […]

Posted in Dissertation, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน Hydrothermal synthesis, characterizations, and applications of nanosheets from Thai natural magnetic leucoxene mineral

An analysis of corporate governance, earnings quality and stock returns of listed companies on the stock exchange of Thailand

By Rasita Sangboonnak Year 2016  Abstract This research […]

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน An analysis of corporate governance, earnings quality and stock returns of listed companies on the stock exchange of Thailand

Determinants and consequences of corporate social responsibility on firm performance: Evidence in Thailand

By Chutimant Boonnual Year 2016  Abstract The purposes […]

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน Determinants and consequences of corporate social responsibility on firm performance: Evidence in Thailand

The effect of attitude toward green, subjective norms, perceived behavioral control, and perceived value on behavioral intention and willingness to pay more for Thai green hotels

By Napan Sinthusiri Year 2016  Abstract This paper aime […]

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน The effect of attitude toward green, subjective norms, perceived behavioral control, and perceived value on behavioral intention and willingness to pay more for Thai green hotels

ชุดการสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมที่มีต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Team learning instructional package on the practical co […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ชุดการสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมที่มีต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)