ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำ ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Marketing Service Mix Factors (7Ps) Affecting Customers […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำ ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

Service Marketing Mix Factors Related to the Loyalty of […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการทำธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Factors Affecting the Acceptance of Banking Transaction […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการทำธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการมาตรการบัญชีชุดเดียว

A Comparative Analysis of Financial Ratios of Small and […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการมาตรการบัญชีชุดเดียว

ศักยภาพทางนวัตกรรมที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบของสำนักงานบัญชีในประเทศไทยเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Innovation Capability Affecting Organization Success to […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ศักยภาพทางนวัตกรรมที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบของสำนักงานบัญชีในประเทศไทยเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบการชำระเงินแบบพร้อมเพย์

Factors Influencing the Acceptance of Promptpay Payment […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบการชำระเงินแบบพร้อมเพย์

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

Relationship between Earnings Quality and Dividend Paym […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของเว็บ 2.0 กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยว

The Relationship between Web 2.0 Characteristic and Buy […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของเว็บ 2.0 กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยว

ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมด้วงหมัดผักและการศึกษาการผลิต การใช้ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ในจังหวัดปทุมธานี

Efficacy of Wood Vinegar for Controlling Flea Beetle an […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมด้วงหมัดผักและการศึกษาการผลิต การใช้ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ในจังหวัดปทุมธานี

ผลของประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยและผงของสมุนไพรจากพืช 4 ชนิด ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ในการเก็บรักษาข้าวกล้องอินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

Effect of Four Herbal Plant Volatile Oil and Powder on […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | Tags: , , , , , , , | ปิดความเห็น บน ผลของประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยและผงของสมุนไพรจากพืช 4 ชนิด ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ในการเก็บรักษาข้าวกล้องอินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัสด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก

Growth Inhibition on Staphylococcus auraus by Photocata […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัสด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์

Marketing Mix Factors Influencing on Buying Decision Ma […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองและภาวะผู้ตามที่มีความกล้าหาญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

Emotional Intelligence, Self – Efficacy and Coura […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองและภาวะผู้ตามที่มีความกล้าหาญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

ภาวะผู้ตาม การรับรู้รูปแบบการใช้อำนาจของหัวหน้างานที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Followship and the Perception of the Exercise of Power […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ภาวะผู้ตาม การรับรู้รูปแบบการใช้อำนาจของหัวหน้างานที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เดลแมกซ์ แมชินเนอรี่ จำกัด

Factors Influencing Employees’ Retentions : A Case Stud […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เดลแมกซ์ แมชินเนอรี่ จำกัด