ความพึงพอใจของพนักงาน

ความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบฐานข้อมูลลูกค้า : กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

Employee Satisfaction on Customer Information System: A Case Study of Kasikorn Bank Head Office โดย ศิริชัย ฉายะเกษตริน ปี 2552

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานระหว่างซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟท์ออฟฟิศและซอฟต์แวร์โอเพนออฟฟิศดอตอ๊อก : กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

The Comparative Study of Employees Satisfaction between Microsoft Office Software and OpenOffice.org Software โดย ชาครีย์ มหาสุคนธ์ ปี 2552

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความพึงพอใจในการใช้งานของพนักงานต่อระบบคลังข้อมูล กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

The Employee Satisfaction on The Information Warehouse System: Case Sudy of Government saving Bank Head Office โดย ภาวิณี อนันตา ปี 2552

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีต่อระบบควบคุมคุณภาพของ บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด

The Satisfaction of Production Operators toward Quality Control System at Asia Aluminum & Glass Co., Ltd. โดย ภคพล บวรวัฒนานนท์

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริการกรณีศึกษา : พนักงานแผนกสินค้าสดประจำห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ

Factor of Service Employee Satisfaction Case study: Service Operation for Fresh Market at Department Store in Bangkok โดย พิชยา บุญสม

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบ System Application and Product in Data Processing (SAP)กรณีศึกษา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง)

The Satisfaction of Employee to System Application and Product in Data Processing (SAP) – Case Study of The Provincial Electricity Authority : Zone 1 (Central Area) โดย วสันต์ เรือนทอง

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »