คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานบริการลูกค้ากลุ่มบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด

Service quality of customer service Unit in Infonet (Thailand) Limited Group โดย สากล แก้วนพรัตน์ ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติน้ำท่วม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

The development of additional course on flood facing preparation for grade six students โดย ปิยวรรณ ทองสุข ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: | No Comments

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานเครื่องทำธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ : กรณีศึกษา เครื่องฝาก-ถอนอัตโนมัติ

Factors influencing the acceptance of automated teller machine usage: A case study of recycle machine โดย ดุษฎี ศรีสว่างสุข ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการโชห่วยในเขตกรุงเทพ

Marketing Strategies of Grocery Store in Bangkok โดย จิราพร เมืองพงษา ปี 2557

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

อิทธิพลความกล้าหาญของพนักงานและบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Influences of employees’ courage and organizational climate on work efficiency: A case study of Provincial Electricity Authority employees โดย ธิติ ธิติเสรี ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารจานด่วนที่ได้รับแฟรนไชส์ จังหวัดปทุมธานี

Leadership that affected employee performance efficiency of fast food franchise industry in Pathumthani โดย เบญจวรรณ ขุนดี ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร : กรณีศึกษา บริษัท กระดาษสติ๊กเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Factors affecting the acceptance of the enterprise resource planning system: A case study of Label Paper (Thailand) Co., Ltd. โดย เกศรินทร์ หงษ์ทอง ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี

Factors affecting expense in consuming healthy drink of consumers in Saraburi province โดย แสงเดือน พรรัตน์ ปี 2554

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าเปรียบเทียบระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Effects of service quality on customer loyalty: A comparison between Krung Thai Bank (PCL) and Bangkok Bank (PCL) in Amphoe Muang, Pathumthani province โดย หัทญา คงปรีพันธุ์ ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างค่านิยมจริยธรรมองค์กร : กรณีศึกษา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Factors effecting creation of ethical values in organization: case study of department of environmental quality promotion โดย สุมิตรา แดงศรี ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการส่งออกของอุตสาหกรรมยางรถยนต์จากประเทศไทย

The relationship between internal and external factors and export of automobile tire industries from Thailand โดย นฤมล พึ่งทอง ปี 2557

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องสำอางในเขตจังหวัดปทุมธานี

Factors effecting work efficiency of employees in cosmetics manufacturing business in Pathumthani โดย นิ่มนวน ทองแสน ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Management that affected motivation on employee performance: A case study of subdistrict administrative organization, Amphoe Muang, Pathumthani โดย อดุลย์ กองสัมฤทธิ์ ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาปฏิบัติงานด้านการบัญชีเพื่อการจัดการของหัวหน้าฝ่ายบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Factors affecting operational problems in managerial accounting of chief accountants in bang pa-in industrial estate, Phra Nakhon Si Ayutthaya โดย สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพการทำงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Influences of transformational leadership on performance efficiency: A case study of MPM technology (Thailand) company limited โดย พิชาญสิทธิ์ วงศ์กระจ่าง ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments