ความผูกพันต่อองค์การ

The Effect of Corporate Brand Personality on Customer-Contact Employee’s Prosocial Behavior and the Mediating Effect of Brand Identification in Japanese Automotive Service Sector

By Sarakul Sukortprommee Year 2013

Tags: , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็นเอ็มบี -มินีแบไทย จำกัด (บางปะอิน)

Factors Correlated with Employees’ Organizational Commitment A Case Study of NMB-Minebea Thai Ltd. (Bang Pa-In) โดย ภูรินท์ กล่ำสุข ปี 2556

Tags:

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยหลักการวิเคราะห์ระบบการวัดและการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ

Defective Reduction in Hard Disk Drive Process with System Analysis and Statistical Process Control Techniques โดย สุทธิดา เอี่ยมเจริญ ปี 2555

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง)

Relationship between quality of work life and organizational engagement among staff of aiports of Thailand public company limited head office(Don Mueang) โดย พงษ์เทพ เงาะด่วน ปี 2555

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. บี. เพนท์

Quality of Work Life of Operational Staff of C.B. Paint Limited Partnership โดย วิพัฒน์ นีซัง ปี 2555

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความผูกพันขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน

The Influence of Organizational Engagement to Collaboration Performance โดย สมศักดิ์ ปิดตานัง ปี 2555

Tags:

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Factors Affecting the Job Performance Satisfaction of Staffs at Saraburi Industrial and Community Education College in Saraburi โดย จันทร์แรม พุทธนุกูล ปี 2554

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการความมุ่งมั่นต่อองค์การและประสิทธิภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Relationship of Needs Commitment and Performance of Personnel in Construction Industry โดย จามจุรี เครือทับ ปี 2554

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร :กรณีศึกษา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

The relationship between organizational cultures and engagement :case study of Thailand Post Company Limited โดย ขจิตรพร คมขำ ปี 2554

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Organizational commitment of teacher and eductional personnel at suratthani vocational college in Surat Thani โดย วรรณิภา นิลวรรณ ปี 2554

Tags:

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

แรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน :กรณีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Motivations affecting employee loyalty : case study of state enterprise policy โดย พัฒน์นรี จำปาเงิน ปี 2553

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย เมธาวี บุญลือ

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดสระบุรี

ความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของนักบัญชีบริษัทในเขตจังหวัดสระบุรี โดย พันธิวา จันสีชา

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ศึกษาปัจจัยที่มีผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การกรณีศึกษา : บริษัท ทัทซูโน่เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

Factors Affecting with Organizational Commitment A Case Study of Tatsuno Engineering And Service Co., Ltd. โดย รัชนีพร ภู่สกุล

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

ปัจจัยที่มีผลให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การ(กรณีศึกษา บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด)

The Factors of employee’s organizational Loyalty A Case of NEC Infrontia Thai Ltd โดย วรรณสร ทัศกระแสร์

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »