การศึกษาลวดลายรูปสัตว์ที่ปรากฏบนเครื่องถ้วยสุโขทัย

The Study Animals pattern on the wares of Sukhothai โดย นิภา สังคนาคินทร์ ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 80-105

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , , , | No Comments

ผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้ง : การออกแบบเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Hmong Needlework Products : The Design for Creative Economy โดย ทองเจือ เขียดทอง ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 55-79

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , , , | No Comments

วัฒนธรรมอาหารล้านนา : การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

The Cultural of Lanna Food : The Develop to Creative Economy โดย อรอนงค์ ทองมี ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 25-54

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , | No Comments

สี บรรยากาศซ่อนเร้นภายในรูปทรงผ้าแพร

Colors and Atmospheres Concealed in the Shapes of Satin Fabrics โดย รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 1-24

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , | No Comments

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บต์ไซด์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

Web-based learning system development to enhance student’s performance โดย ยอดนภา เกษเมือง ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การศึกษาอิทธิพลของแรงอัดบนผืนผ้าทอไนลอนต่อการเจาะทะลุของกระสุนปืน

A study of the influence of compressive force on nylon fabric on the penetration of bullet โดย ชูพงศ์ ไชยหลาก ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | No Comments

การตรวจหาป้ายจำกัดความเร็วในเงื่อนไขที่ถูกสภาพแวดล้อมบดบังด้วยการประมวลผลภาพ

Detection speed limit sign in the condition of environment mask using image processing โดย เกศินี ตะละ ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในอำเภอองครักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Conflict management and effectiveness of school in Amphoe Ongkharak under Nakhonnayok primary educational Service Area Office โดย รังสิวุฒิ ป่าโสม ปี 2556

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2

The relationship between teachers’participation and effectiveness of private schools in nonthaburi primary educational service area 2 โดย จิณศิณี บุญทวี ปี 2555

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การศึกษาการออกแบบสายอากาศและระนาบ สำหรับการสื่อสารไร้สายด้วยเทคนิคการเซาะร่อง และการปรับจูนสตับ

Study of planar antenna design for wireless communication with slots etching and stub tuning technique โดย วีรศักดิ์ แก้วศรีคำ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | No Comments

การศึกษาการประมวลผลกำลังสูญเสียของมอเตอร์เหนี่ยมนำ 3 เฟส โดยใช้เทคนิคการวัดอุณหภูมิระบายความร้อน

Evaluation of three phase induction motor power loss using air-cooling temperature measurement technique โดย ณัฎฐพล แจ้งจงดี ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การจำแนกปัญหาคุณภาพไฟฟ้าโดยใช้การแปลงเวฟเล็ตและโครงข่ายประสาทเทียม

Power quality problems classification using wavelet transform and artificial neural networks โดย ชาญณรงค์ หนูอินทร์ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การลดของเสียในกระบวนการผลิตกระจกโครเมียมโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง

A defect reduction in chrome-coated mirror process by design of experiment technique โดย ปิยพงษ์ ริดเขียว ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การเพิ่มผลิตภาพของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเทคนิคDMAIC กรณีศึกษา :โรงงานประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

Productivity improvement of electronics part by using DMAIC technique: A case study of printed circuit board assembly manufacturing โดย ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สายอากาศฟิล์มบางขนาดกะทัดรัดรูปคล้ายอักษรซีสำหรับเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย

Compact thin-film antenna with C-Shape for BWA technologies โดย พรเทพ ทองย้อย ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น